Franciscus nodigt de Pauselijke Missiewerken uit om creatief te zijn

De paus verwelkomde de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Missiewerken (PMW) en herinnerde aan drie fundamentele kenmerken van goddelijke missie: gemeenschap, creativiteit en vasthoudendheid. “Een reis van missionaire bekering is noodzakelijk voor iedereen”, zei hij.

Op zaterdagochtend 25 mei ontmoette de paus de leden van de Pauselijke Missiewerken, die in Rome bijeen waren voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Aan de vooravond van het Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid sprak de bisschop van Rome met hen over drie kenmerken van missie die hij sinds het begin van de Kerk als fundamenteel beschouwt: gemeenschap, creativiteit en vasthoudendheid. Dit zijn “sleutelwoorden die vandaag de dag relevant zijn voor de Kerk in haar permanente staat van zending, en nog meer voor onze Missionaire Werken, die nu tot vernieuwing worden opgeroepen om een steeds scherpere en effectievere dienst te verlenen”, benadrukte hij.
Als we de Drie-eenheid beschouwen, zien we dat God een gemeenschap van personen is. “En de liefde waarmee God komt om ons op te zoeken en te redden, geworteld in zijn Eén-zijn en Drie-eenheid, is ook wat ten grondslag ligt aan het missionaire karakter van de pelgrimerende Kerk op aarde”, legde de paus uit. De christelijke missie is niet het overbrengen van een abstracte waarheid of religieuze overtuiging,” vervolgde hij, ”maar vooral om degenen die we ontmoeten in staat te stellen een fundamentele ervaring van Gods liefde te hebben.

Een weg van missionaire bekering
Franciscus spoorde de PMW aan om “vooruitgang te boeken in deze spiritualiteit van missionaire verbondenheid, die de basis vormt van de synodale reis van de Kerk”. Een reis van missionaire bekering “is noodzakelijk voor iedereen”, voegde hij eraan toe. Volgens hem “is het daarom belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor persoonlijke en gemeenschapsvorming, om te groeien in de dimensie van de missionaire spiritualiteit van gemeenschap”.
Wat betreft creativiteit, het tweede kenmerk van missie, wilde de paus erop wijzen dat dit verbonden is met de vrijheid die God bezit en geeft in Christus en in de Geest. “Laten we dus niet toestaan dat we beroofd worden van de vrijheid van missionaire creativiteit”, zei hij tegen de leiders van de Pauselijke Missiewerken, waarbij hij de heilige Maximiliaan Kolbe aanhaalde, een franciscaanse missionaris in Japan en later martelaar, die uitlegde dat “alleen liefde schept”.
“Goddelijke zending is een onvermoeibaar uitreiken naar de hele mensheid om haar uit te nodigen tot een ontmoeting en gemeenschap met God”.

“Laten we niet vergeten,” zei Franciscus, “dat evangelische creativiteit voortkomt uit goddelijke liefde en dat alle missionaire activiteit creatief is voor zover de naastenliefde van Christus haar oorsprong, vorm en einde is”.

“Onvermoeibare” zending
Het laatste sleutelwoord is vastberadenheid, dat wil zeggen standvastigheid en volharding in onze voornemens en daden. Een kwaliteit die we ook kunnen beschouwen in de Liefde van God de Drie-eenheid, die, “om het heilsplan te vervullen, zijn dienaren met voortdurende trouw heeft gezonden door de geschiedenis heen en in de volheid van de tijd”. Op deze manier wilde de paus ons eraan herinneren dat “de goddelijke zending een onvermoeibare uitnodiging is aan de hele mensheid om God te ontmoeten en met Hem in gemeenschap te zijn”. Een “onvermoeibare” zending, omdat de Kerk “over alle grenzen heen zal blijven gaan, onophoudelijk op weg zal blijven gaan, zonder moe te worden of ontmoedigd te raken door moeilijkheden en obstakels, om trouw de zending te vervullen die zij van de Heer heeft ontvangen”.

Tot slot spoorde Franciscus de PMW aan om niet ontmoedigd te raken in hun missie: “Heb ogen, een hart en - als ik het zo mag zeggen - een ‘flair’ om, zelfs te midden van vele moeilijkheden, het werk te herkennen dat God voortzet, de gaven van troost en genezing die Hij schenkt, het soms onzichtbare maar vruchtbare zaad van verborgen heiligheid”.

Olivier Bonnel / Vatican News