Boodschap van paus Franciscus

In deze periode zouden alle Missio-directeurs in Rome samenkomen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Paus Franciscus zou er op 21 mei, Hemelvaartsdag, ook bij zijn. De Algemene Vergadering moest geannuleerd worden door de COVID-19-crisis. Dus stuurde paus Franciscus zijn boodschap aan de directeurs, en iedereen die verbonden is met Missio, maar op een andere manier de wereld in. We geven je een samenvatting van zijn uiteenzetting over Missio, het mysterie van Hemelvaart en onze zending om het geloof te verkondigen.

Gebed en liefdadigheid

Missio vormt een wereldwijd netwerk ter ondersteuning van de zending van onze Kerk. De Pauselijke Missiewerken ontstonden erg spontaan, vanuit het werk van mannen en vrouwen voor de verkondiging van het geloof. Gebed en liefdadigheid zijn de twee steunpilaren van Missio, ten dienste van lokale kerkgemeenschappen wereldwijd en hun verkondiging van de Blijde Boodschap.

Eenheid in diversiteit

Het is belangrijk Missio te zien als een essentieel onderdeel van onze Kerk. Het is geen bijkomende organisatie, maar wel de structuur die de diepe zending van de Kerk vergemakkelijkt. Door haar internationale karakter krijgt Missio in diverse contexten een eigen invulling. Missio weerspiegelt dezelfde ‘eenheid in diversiteit’ als de volledige wereldkerk. Zoals de Geest in vele talen spreekt, doet ook Missio dat.

Alle mensen

Het is daarbij volgens paus Franciscus wel belangrijk om ons niet te veel te verliezen in structuren of controledrang. Geloof, hoop en liefde moeten ons leiden, aangevuurd door de werkzame heilige Geest. We mogen immers nooit vergeten dat die Geest de Kerk, en ons allemaal, voortdurend aanvuurt. Ons hart en onze missie komen aan Hem toe, niet aan onszelf. Omdat de Geest werkzaam is in alle mensen, heeft ook iedereen een bijzondere bijdrage te leveren. De zending van de Kerk, en daarbij bij uitbreiding die van Missio, is niet enkel een zaak van specialisten.

Tastbare realiteit

Paus Franciscus roept daarom op van Missio een concrete en tastbare realiteit te maken. De situatie waarin mensen zich bevinden, het dagelijkse leven, is een belangrijk beginpunt. Van daaruit kan een waardevolle bijdrage worden geleverd, aangepast aan elke specifieke context. Dan kunnen we op een ongedwongen manier vragen dat God het hart van mensen opent voor het evangelie, zodat zij op hun beurt onze missionaire zending kunnen steunen.

Vol vreugde

De onzekerheid en verbijstering waarin wij leven door het nieuwe coronavirus, is ook de apostelen niet vreemd. Wanneer Jezus opstijgt naar de hemel om te zetelen aan de rechterhand van zijn Vader, zijn de leerlingen met verstomming verslagen. Jezus verlaat deze wereld, maar zij zitten nog vastgeroest in hun eigen wereld en ideeën. Toch keren ze vol vreugde naar Jeruzalem terug. Jezus had hen immers al de komst en de kracht van de heilige Geest beloofd. Daaruit putten ze kracht om het evangelie te verkondigen en alles toe te vertrouwen aan de Heer.

Werkzame Geest

Het mysterie van Jezus’ Hemelvaart en de komst van de Geest (Pinksteren) zijn belangrijk voor de missie van de Kerk. Ze tonen aan hoe de Geest er werkzaam is. De Kerk overstijgt ons. Onze projecten en ideeën staan niet voorop, wel die van God. Ook het heil dat zij brengt, komt niet van ons voort, maar wel vanuit Jezus en onze persoonlijke ontmoeting met Hem. En wij zijn op onze beurt uitverkoren om overal ter wereld van die verrezen Heer te getuigen. En de Heer is daarbij steeds bij ons en werkt met ons (Marcus 16,20).

Geschenk

Op die manier is ook het geloof een geschenk van God. Augustinus schreef dat we niet tot de Heer zouden bidden om mensen het geloof te brengen en ons te sterken in het geloof, als we niet zouden geloven dat Hij zelf de hand reikt naar mensen en actief is in ons hart. Dan getuigen we van een diep geloof waarvoor de Geest ons de kracht geeft het aan te passen in elke specifieke context. Zo is ons verkondigingswerk meer dan bekeringsdrang, om welke reden dan ook.

Zeven kenmerken

Paus Franciscus noemt in zijn boodschap enkele belangrijke kenmerken van die ‘begeesterde’ verkondiging:
  1. Aantrekkingskracht. Het mysterie van de verlossing gaat ervan uit dat Gods aantrekkingskracht op het hart van mensen groter is dan de aantrekkingskracht van zonde. Wij verkondigen het evangelie omdat Christus, gesterkt door de Geest, ons daartoe aantrekt en aanzet. Zo groeit ook de kerk door aantrekkingskracht en niet door blinde bekeringsdrang: mensen raken aangetrokken door ons blij gemoed, omdat we als volgeling van Jezus vervuld zijn met grote vreugde.
  2. Dankbaarheid. God vervult ons hart telkens weer met vreugde, op zijn eigen initiatief. Het is een geschenk van Hem. Daarom gaat ook onze missionaire activiteit verder dan rede of berekening, het overstijgt ons elke keer opnieuw. We zijn missionair bezig omdat we willen antwoorden op Gods liefdesaanbod, het is een dankbare weerspiegeling ervan.
  3. Nederigheid. Als waarheid, geloof, geluk en heil niet onze eigen bezittingen zijn, maar afhangen van Gods genade en werkzaamheid, moeten we in nederigheid verkondigen.
  4. Vergemakkelijking. Geloofsverkondiging moet delen in het geduld en de genade van Jezus. We moeten de grenzen en beperktheden van anderen erkennen en naast hen gaan staan. Ook als dat aan de kant van de weg is. Pas dan kunnen we samen verder trekken.
  5. Nabijheid. Jezus sprak tot mensen wanneer Hij hen ontmoette, eender wanneer en meestal tijdens hun dagelijkse bezigheden. In de dagdagelijkse problemen of hoop komt God liefdevol nabij.
  6. Geloofsinstinct. Elk lid van het Volk van God heeft een ‘geloofsinstinct’ (sensus fidei) vanuit Gods liefde en roeping. De heilige Geest begeleidt ieder van ons, ook wie geen theologische bagage heeft.
  7. Bijzondere aandacht voor zwakken en armen. Wie arm en kwetsbaar is, verdient onze bijzondere aandacht. Ook Jezus had een voorkeursoptie voor hen.


Volledige boodschap

Lees de volledige boodschap van paus Franciscus